راهنمای دریافت خسارت بیمه عمر

در صورت فوت بیمه شده بیمه عمر چه باید کرد؟

۱- مراتب حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار بصورت کتبی به اطلاع بیمه گر برسد.

۲- مدارک زیر تهیه و به بیمه گر تحویل داده شود.

– گواهی فوت صادره از طرف سازمان ثبت احوال

– تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی باطل شده بیمه شده

– گواهی آخرین پزشک معالج یا پزشکی قانونی مبنی بر علت فوت که در آن علت بیماری شرح و سیر آن ذکر شده باشد . در صورتیکه معالجه بعمل نیامده باشد مدارک مثبته حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالی که در آن فوت اتفاق افتاده باید به هزینه استفاده کننده تهیه و ارایه گردد .

– در صورتی که فوت به علت حادثه باشد . گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع قانونی ذیصلاح تهیه شده باشد

– گواهی انحصار وراثت در صورتیکه استفاده کننده در بیمه نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشد

در صورت حیات بیمه شده بیمه عمر در پایان مدت بیمه :

برای دریافت سرمایه بیمه عمر ذینفع بیمه نامه با در دست داشتن اصل کارت ملی و بیمه نامه به شرکت بیمه مراجعه کند.