راهنمای دریافت خسارت جانی بیمه شخص ثالث

بطور کلی ، بیمه ثالث خودرو جبران کننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی به اتومبیل و نیز سرنشینان آن و اشخاص ثالث است. بنابراین بیمه‌های خودرو را می توان به سه گروه زیر تقسیم کرد:

بیمه‌نامه ثالث (شخص ثالث):
در بیمه ثالث خسارت وارد شده به اشخاص ثالث را در دو بخش مالی و جانی جبران می‌کند.

الف: منظور از خسارت مالی در بیمه شخص ثالث:
زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره ۱:
چه کسانی شخص ثالث هستند: کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون بیمه شخص ثالث دچار زیان‌های بدنی و مالی شوند به استثنای راننده مسبب حادثه از لحاظ این قانون ثالث تلقی می‌شود.

ب: منظور از خسارت بدنی در بیمه ثالث:
هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است.
تبصره ۲:
خسارت‌های یاد شده با توجه به مدارک و مستندات پرونده خسارتی و آرای صادره توسط دادگاه‌ها و تا سقف تعهدهای خریداری شده و مندرج در کارت‌های بیمه‌نامه ثالث قابل جبران است.
تبصره ۳:
در بیمه ثالث تعهدات جانی فوت و نقص عضو کامل هر نفر در هر سال بر اساس مصوبات قوه قضائیه که بر مبنای معادل حداقل ریالی یک دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام می‌باشد و بر اساس ارزانترین نوع دیه که همان شتر است در ماه‌های عادی ۱۰۰ نفر شتر و چنانچه حادثه و فوت هر دو در ماه حرام باشد سقف دیه کامل یک مرد مسلمان از ۱۰۰ نفر شتر به ۱/۳ یعنی (۱۳۳ نفر شتر) افزایش می‌یابد. ماههای حرام عبارتند از: (محرم، رجب، ذیعده، ذیحجه)
تبصره ۴:
بیمه ثالث تعهد مالی: حداقل ۲/۵% دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام می‌باشد.

مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های غرامت بدنی بیمه شخص ثالث:

۱– اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
۲ – اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه
۳ – اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه
۴- اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر
۵ – تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی
۶- تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگستری
۷- تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه )
۸- تصویر برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی ( جهت مصدومین )
۹ – تصویر برابر اصل شده مدارک فوت شامل ( جهت متوفین )
۹-۱ معاینه جسد
۹-۲ جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات
۹-۳ انحصار وراثت نامحدود
۹-۴ قیم نامه ( در صورت وجود صغیر در ورثه )
۹-۵ تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی
۹-۶ تصویر شناسنامه اولیاء دم ( بازماندگان )
۱۰- رای بدوی و تجدید نظر دادگاه ( در صورت اعتراض هر یک از طرفین )


مراحل دریافت غرامت بدنی بیمه شخص ثالث :

۱– مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک / بیمه گذار / راننده مقصر / زیاندیده یا نماینده قانونی ایشان
۲ – مراجعه یکی از طرفین حادثه / نماینده قانونی ا یشان به منظور دریافت نامه رسمی از واحد خسارت به مراجع انتظامی و قضایی جهت اخذ مدارک مندرج در بندهای پنجم لغایت هشتم
۳ – در صورت فوت ارائه تمامی مدارک مندرج در بند نهم الزامی است
۴- ارائه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر
۵ – بررسی و کنترل مدارک ارائه شده و مطابقت آن با شرایط و ضوابط جرای
۶- در صورت عدم وجود منع قانونی دریافت خسارت توسط مصدوم و بازماندگان متوفی


مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های غرامت بیمه حوادث سرنشین و راننده

۱ – اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
۲- اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه
۳- اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه
۴- اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر
۵- تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی
۶- تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگستری
۷- تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه )
۸- اصل صورتحسابهای مراکز درمانی
۹- اصل فرم تکمیل شده و گواهی های پزشک معالج ( جهت تعیین نقص عضو بعد از معاینه پزشک معتمد بیمه گر )
۱۰- مدارک فوت شامل ( جهت متوفین ) :
۱۰-۱ معاینه جسد
۱۰-۲ جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات
۱۰-۳ انحصار وراثت نامحدود
۱۰-۴ قیم نامه ( در صورت وجود صغیر در ورثه )
۱۰-۵ تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی
۱۰-۶ تصویر شناسنامه اولیاء دم
۱۱- رای دادگاه در صورت نیاز


مراحل دریافت غرامت بیمه حوادث سرنشین و راننده :

۱– مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک / بیمه گذار / راننده مقصر یا نماینده قانونی ایشان به منظور تکمیل برگ اعلام خسارت و ارائه مدارک مندرج در ردیفهای اول لغایت چهارم پشت فرم
۲- مراجعه مصدوم یا اولیاء دم متوفی به منظور دریافت نامه رسمی از واحد خسارت به مراجع انتظامی و قضایی جهت اخذ مدارک مندرج در بندهای پنج و ششم پشت فرم
۳- در صورت مصدومیت ارائه مدارک مندرج در بند هفتم پشت فرم
۴- در صورت مصدومیت به منظور تعیین نقص عضو و تکمیل مدارک مندرج در بند هشتم توسط پزشک معالج و عودت آن به واحد خسارت ( اولین معاینه جهت تعیین نقص عضو شش ماه پس از حادثه صورت می پذیرد )
۵- در صورت فوت ارائه تمامی مدارک مندرج در بند نه الزامی است
۶- در صورت نیاز حسب مورد ارائه رای دادگاه الزامی است
۷- در صورت عدم وجود منع قانونی دریافت خسارت توسط مصدوم یا بازماندگان متوفی