راهنمای دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث

بطور کلی ، بیمه ثالث خودرو جبران کننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی به اتومبیل و نیز سرنشینان آن و اشخاص ثالث است. بنابراین بیمه‌های خودرو را می توان به سه گروه زیر تقسیم کرد:

بیمه‌نامه ثالث (شخص ثالث):
در بیمه ثالث خسارت وارد شده به اشخاص ثالث را در دو بخش مالی و جانی جبران می‌کند.

الف: منظور از خسارت مالی در بیمه شخص ثالث:
زیان‌هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.
تبصره ۱:
چه کسانی شخص ثالث هستند: کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع قانون بیمه شخص ثالث دچار زیان‌های بدنی و مالی شوند به استثنای راننده مسبب حادثه از لحاظ این قانون ثالث تلقی می‌شود.

ب: منظور از خسارت بدنی در بیمه ثالث:
هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است.
تبصره ۲:
خسارت‌های یاد شده با توجه به مدارک و مستندات پرونده خسارتی و آرای صادره توسط دادگاه‌ها و تا سقف تعهدهای خریداری شده و مندرج در کارت‌های بیمه‌نامه ثالث قابل جبران است.
تبصره ۳:
در بیمه ثالث تعهدات جانی فوت و نقص عضو کامل هر نفر در هر سال بر اساس مصوبات قوه قضائیه که بر مبنای معادل حداقل ریالی یک دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام می‌باشد و بر اساس ارزانترین نوع دیه که همان شتر است در ماه‌های عادی ۱۰۰ نفر شتر و چنانچه حادثه و فوت هر دو در ماه حرام باشد سقف دیه کامل یک مرد مسلمان از ۱۰۰ نفر شتر به ۱/۳ یعنی (۱۳۳ نفر شتر) افزایش می‌یابد. ماههای حرام عبارتند از: (محرم، رجب، ذیعده، ذیحجه)
تبصره ۴:
بیمه ثالث تعهد مالی: حداقل ۲/۵% دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام می‌باشد.

مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( با گزارش سازش مقامات انتظامی )

۱– اصل گزارش مقامات انتظامی ( کروکی )
۲- اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
۳-اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه )
۴- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر
۵- اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر
۶ – حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد
۷- ارائه فاکتور رسمی لوازم/ داغی قطعات

مراحل دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث :

۱– مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده
۲- مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
۳- مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل
۳-۱- مراجعه به بخش صدور چک ودریافت خسارت
۳-۲- اقدام جهت انجام تعمیرات ورفع نواقص احتمالی پرونده

۴- دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز
۵- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت


مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( با گزارش عدم سازش مقامات انتظامی )

۱ – اصل یا تصویر برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی ( کروکی غیر سازش )
۲- اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
۳- اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه )
۴- اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده یا تصویر گواهینامه مقصر حادثه
۵- اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر
۶- اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر
۷- اوراق بازجویی مقصر و زیاندیده
۸- گزارش مقامات انتظامی در مراحل مختلف
۹ – نظرایه کارشناس رسمی دادگستری
۱۰ – رای صادره و یا صورتجلسه سازش
۱۱ – حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد
۱۲- ارائه فاکتور رسمی لوازم / داغی قطعات

مراحل دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث :

۱ – مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده
۲- مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
۳- مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل :
۳-۱- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت
۳-۲- اقدام جهت انجام تعمیرات و رفع نواقص احتمالی پرونده

۴ – دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز
۵ – مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت


مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( بدون گزارش مقامات انتظامی ) :

۱– اصل و تصویر بیمه نامه معتبر و متوالی مقصر و زیاندیده
۲- اصل و تصویر گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیاندیده
۳- اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر و زیاندیده
۴- اصل و تصویر کارت ملی مقصر و زیاندیده
۵- حضور رانندگان مقصر و زیاندیده
۶- مراجعه وسیل نقلیه مقصر و زیاندیده
۷- اصل فاکتور رسمی لوازم ؛ داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه زیاندیده حسب مورد

مراحل دریافت خسارت مالی بیمه شخص ثالث :

۱– مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده
۲- مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
۳- مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل :
۳-۱- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت
۳-۲- اقدام جهت انجام تعمیرات و رفع نواقص احتمالی پرونده

۴- دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز
۵- مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت