معرفی بیمه حوادث انفرادی

معرفی بیمه نامه حوادث انفرادی:

موضوع بیمه نامه حوادث بیمه ایران ، پرداخت غرامت فوت ، غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی و جزئی) ، هزینه های پزشکی ، غرامت روزانه عمومی یا غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان ناشی از حادثه می باشد.

علاوه برتعهدات فوق خسارت یا غرامت ناشی از موارد زیر نیز جزو تعهدات بیمه نامه خواهد بود :

۱- غرق شدن ، مسمومیت ، تاثیر گاز ، بخار و یا مواد خورنده مانند اسید
۲- ابتلا به هاری ، کزاز ، سیاه زخم و گزیدگی
۳- دفاع مشروع بیمه شده
۴- اقدام برای نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه


تعریف حادثه :

هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی بدون قصد و اراده بیمه شده در مدت بیمه رخ دهد و منجر به جرح ، نقص عضو ، از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد


غرامت فوت :

در صورتیکه بیمه شده به علت حادثه در طول ۲۴ ساعت شبانه روز فوت نماید غرامت یا مبلغی که در بیمه حوادث مشخص شده ( از ۱ تا ۴۰۰ میلیون تومان ) به افرادی که بیمه شده مشخص کرده پرداخت میشود.


تعریف نقص عضو یا از کارافتادگی دائم :

قطع یا تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که به علت حادثه تحت پوشش بیمه بوجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دایم و قطعی داشته باشد . نقص عضو یا از کارافتادگی به دو نوع کلی و جزئی تقسیم میشود.

موارد نقص عضو یا از کارافتادگی دائم کلی :

۱) نابینا شدن کامل و دائم از دو چشم
۲) از کارافتادگی دائم یا قطع دو دست حداقل از مچ
۳) از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع دو پا حداقل از مچ
۴) از کارافتادگی دائم و کامل یک دست و یک پا حداقل از مچ
۵) از دست دادان پنجه هر دو پا ، قطع نخاع کامل
۶) از دست دادن شنوایی کامل و دائم هر دو گوش
۷) برداشتن فک پایین


موارد نقص عضو یا از کارافتادگی دائم جزئی :

۱) به جز موارد فوق سایر از کارافتادگی ها یا نقص عضو ها هر کدام درصدی از نقص عضو کلی هستند به عنوان مثال :
۱) از دست دادن قدرت و توانایی حرف زدن ۸۰%
۲) از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از بازو ۷۰%
۳) از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست ازمچ ۵۵%
۴) نابینا شدن یک چشم ۵۰%
۵) از دست دادن حس بویایی ۱۵%


هزینه های پزشکی :

کلیه هزینه های پزشکی حوادثی که در طول ۲۴ ساعت شبانه روز برای بیمه شده اتفاق بیفتد حداکثر تا مبلغی که در بیمه نامه مشخص شده پرداخت میگردد . این مبلغ حداکثر ۱۰% غرامت فوت یا به عبارت دیگر از ۱ الی ۴۰ میلیون تومان به انتخاب بیمه شده میباشد .


غرامت روزانه عمومی :

در صورتیکه بیمه شده به علت وقوع حادثه از کارافتاده موقت گردد و توانایی جسمی و روحی خود را به تشخیص پزشک معالج و به تایید پزشک معتمد شرکت بیمه از دست بدهد روزانه مبلغی به عنوان غرامت روزانه به وی پرداخت میگردد تا جایگزین درآمد از دست رفته ایشان گردد. غرامت روزانه عمومی عبارت است از مبلغی معادل حداکثر ۵ در هزار مبلغ غرامت فوت که از روز چهارم و حداکثر به مدت ۱۸۰ روز به بیمه شده پرداخت میگردد.


غرامت روزانه بستری شدن :

در صورتیکه بیمه شده به علت وقوع حادثه در مراکز درمانی مجاز برای درمان بستری گردد از روز چهارم و حداکثر به مدت ۹۰ روز مبلغی معادل ۵ در هزار غرامت فوت به ایشان پرداخت میگردد تا جایگزین درآمد از دست رفته ایشان گردد .


بیمه حوادث گروهی :

شرکت ها و سازمان هایی که بیش از ۱۰ نفر باشند میتوانند برای کارکنان خود این بیمه نامه را بصورت گروهی و در قالب یک قرارداد با ارائه لیست اسامی پرسنل خود خریداری کنند و از تخفیف های بیمه حوادث گروهی بهره مند شوند .


خطرات اضافی :

از آنجاییکه به استناد بند یازده شرایط عمومی بیمه حوادث انفرادی در شرایط عادی بیمه حوادث ناشی از موارد زیر تحت پوشش بیمه نیست ، لذا در صورت تمایل بیمه شده میتواند با درخواست پوشش خطرات اضافی و پرداخت حق بیمه اضافی مرتبط حوادث احتمالی ناشی از خطرات زیر را بیمه نماید. این پوشش ها عبارتند از:

۱- زلزله
۲- ورزشهای رزمی و حرفه ای
۳- شکار
۴- سوارکاری
۵- قایقرانی
۶- هدایت موتور سیکلت
۷- هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی ،اکتشافی و غیر تجاری (به غیر از هواپیما های نظامی )
۸- هدایت یا سرنشینی اتومبیل کورسی یا مسابقه
۹- هدایت و یا سرنشینی هلی کوپتر (به غیر از هلی کوپتر نظامی )
۱۰- غواصی
۱۱- پرش با چتر نجات
۱۲- هدایت کایت یا سایر وسایل پرواز بدون موتور


مزایای بیمه حوادث انفرادی :

۱- پوشش کلیه حوادث کاری و غیر کاری در طول شبانه روز
۲- قیمت مناسب
۳- خرید آسان و عدم نیاز به انجام معاینات پزشکی
۴- امکان خرید انفرادی و گروهی