نرخ حق بیمه عمر مان (ماندگاری-امید-نشاط)

پوشش های تکمیلی بیمه زندگی مان:

 • پرداخت ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت بلاعوض در صورت ابتلا شدن به بیماری سرطان.
 • پرداخت ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت بلاعوض در صورت ابتلا شدن به یکی از امراض خاص یا پیوند اعضاء اصلی بدن.
 • پرداخت حادثه ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بصورت بلاعوض در هر سال یکبار بعنوان هزینه پزشکی بیمارستانی در صورت حادثه.
 • فوت و نقص عضو ، مستمری و حادثه
 • پرداخت غرامت فوت عادی تا سقف ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.
 • پرداخت غرامت فوت حادثه تا سقف ۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.
 • پرداخت غرامت نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی و جزئی تا سقف ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
 • پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه بدلیل از کارافتادگی کامل و دائم.
 • پوشش پرداخت مستمری در صورت از کار افتادگی به مدت ۱۰ سال.
 • پوشش آخرین سال حیات (End stage) تا سقف ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.
 • پوشش رایگان فوت بر اثر حادثه پیش از تکمیل در خواست بیمه نامه تا سقف ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال بمدت ۷ روز.